Implementering betyr å iverksette eller gjennomføre og skjer ofte i skjæringspunktet mellom en tjeneste (praksisfeltet) og et tiltak eller en endring man ønsker å gå i gang med. I all hovedsak betyr det å ha fokus på spesifikke aktiviteter, som må settes i gang og gjennomføres for å ta i bruk det man ønsker å implementere i praksis. Implementering av ulike tiltak eller intervensjoner, beskrives ofte som en prosess bestående av ulike steg eller faser. I hvert steg av implementeringsprosessen er det forskjellige kjernekomponenter som er viktige å fokusere på, og som kan være avgjørende for kvaliteten på implementeringen og hvorvidt tiltaket videreføres eller ikke på lang sikt. Overordnet sett er det viktigste i implementering å ha kjennskap til hva, hvem og hvordan. Det betyr at man må vite hva man implementerer, hvem som skal gjøre det og hvordan ta i bruk intervensjonen i den konteksten man befinner seg i. De ulike kjernekomponentene for en god implementeringsprosess omhandler blant annet kompetanse for gjennomføring av tiltaket (rekruttering, opplæring, behov for veiledning etc.), organisasjon/tjeneste (tilrettelegging av strukturer for gjennomføring, arbeidskultur osv.) og  ledelse (støtte, tilrettelegging, fokus på endring etc.).


Ny nettside for implementering:

Med bakgrunn i den implementeringsforskningen som foreligger, samt praksiserfaring fra ulike tjenester har RKBU/RBUP nå utarbeidet en nettside/nettportal som skal være en ressurs i tilknytning til implementeringsarbeid i kommunene og andre tjenester. Målet er at den skal kunne bistå med implementeringsstøtte til alle som ønsker å gå i gang med et tiltak eller intervensjon og utvikle kunnskap om implementering, samt guide brukerne gjennom de viktigste aktivitetene i implementeringsprosessen. Nettsiden implementere.no